Kort fakta om fonder

Här lär vi dig snabbt vad fonder är för något om hur du kan börja handla med fonder. Läs om vad en fond är här på ekonomiguiden. En fond kan enklast beskrivas som en portfölj av olika värdepapper, till exempel aktier. Den som vill spara i en fond sätter in pengar i fonden, varvid nya andelar utfärdas i fonden till spararen (andelsägaren) utifrån gällande andelsvärde (dagskurs, även kallad NAV). Varje andel är lika stor och andelsvärdet fastställs vanligtvis varje bankdag utifrån marknadsvärdet på fondens tillgångar. Om tillgångarna i fonden ökar i värde stiger också värdet på varje andel och vice versa.
En räntefond är en fond som placerar 100% i räntebärande värdepapper såsom obligationer och statsskuldväxlar. Det finns både korta och långa räntefonder. Korta räntefonder placerar enbart i värdepapper med kortare löptid än ett år och långa räntefonder placerar i värdepapper som löper längre än ett år.

En blandfond är en fond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Hur fördelningen av aktier respektive räntebärande värdepapper sker kan skilja sig åt mellan olika blandfonder och bestäms av fondens fondbestämmelser.

Det finns många olika former av fonder. Några av de vanligaste formerna är aktiefonder, räntefonder och blandfonder.
En aktiefond är en fond som investerar minst 75% av fondförmögenheten i aktier eller aktierelaterade finansiella instrument.